GSP00003 - G Spot 3: Her Sweetest Mistake

price
PHP 42.00
Author(s)
Sheena Rose

GSP00003 - G Spot 3: Her Sweetest Mistake

“You’re the only person alive who could make me feel insecure. The only woman who makes me feel sad at the thought of not being good enough for her.”

Ana received a proposal from Adam that she could not refuse: Ibabalik sa kanya ng lalaki ang nakasanglang property nila at bilang kapalit ay magiging cook siya sa La Joie Inn. Ngunit bago nila sinimulan ang kanilang arrangement ay may sinabi ang lalaki na nagpakulo sa kanyang dugo. “Never ever fall in love with me, Ana. You’re not smart, rich, or beautiful enough for a man of my caliber.” Argh! Hindi niya mapapalagpas ang pangmamaliit sa kanya ng lalaki. And so, she found herself concocting recipes that would hopefully find her a way to Adam’s choosy heart. Pero dumating ang araw na hindi na niya alam kung ginagawa ba niya iyon dahil nais niyang kainin ni Adam ang mga sinabi nito o dahil nais na niyang makuha ang pagmamahal nito.

social media

Categories