PHR6145 - Doctor, Heal My Heart

price
PHP 42.00
Author(s)
2017-05-22 11:10:11

PHR6145 - Doctor, Heal My Heart

“What have you done to my heart? Why can’t I love anyone but you?”

Hindi pa man nakikilala ni Hansen si Joanna, ang babaeng pinag-aaral ng kanyang mga magulang, mainit na ang dugo niya rito. Nagseselos siya sa atensiyong ibinibigay rito ng kanyang mama. Nalaman pa niya na pansamantalang ipinagamit sa babae ang kanyang kuwarto. Pagpasok nga niya roon ay iba na ang ayos ng kuwarto. Wala na rin ang kanyang mga gamit.

Lalabas na sana si Hansen nang may pumihit sa doorknob. In-off niya ang lamp shade at nagtago sa likod ng pinto. Bumukas iyon at pumasok ang isang babae. Hindi man lang yata nito napansin na may ibang tao roon kaya basta na lang naghubad ng damit. Nanlaki ang mga mata ni Hansen at biglang nagbawi ng tingin. Ilang beses na siyang nakakita ng hubad na katawan ng babae, pero sa pagkakataong iyon ay parang nahiya siya.

Pagkatapos magbihis ay binuksan ng babae ang lamp shade. At ganoon na lang ang pagkagulat ni Hansen nang si Joanna ang makita. Sisigaw na sana si Joanna pero mabilis niyang natakpan ang bibig nito. Kasabay niyon, parang may mainit na bagay na bumalot sa kanya sa pagdidikit ng kanilang mga katawan. Dahil ba sa kagandahang tumambad sa kanya?

At bago pa ma-realize ni Hansen, hinahalikan na niya si Joanna sa mga labi…

social media

Categories