PUL00001 - Pulosa Trilogy 1: Zeph

price
PHP 42.00
Author(s)
Victoria Amor

PUL00001 - Pulosa Trilogy 1: Zeph

“Kung kailangan ng habang-buhay bago ka maniwala na ikaw na ang mahal ko, ibibigay ko ang habang-buhay ko sa `yo.”

Nakilala ni Ara si Zephyrus “Zeph” De Villar nang gabing tumakas siya para hindi maging biktima ng white slavery. Dinala siya ng lalaki sa hotel na tinutuluyan nito. Noong una ay hindi niya ito pinagkatiwalaan. Pero nang mga sumunod na araw ay napatunayan niyang mabuti itong tao.
Sapat na ang naging tulong ni Zeph sa kanya para makauwi siya nang ligtas sa kanilang probinsiya. Pero may isang “trabahong” inialok ito sa kanya bago siya umalis. Isang nakakatuksong alok para sa isang gaya niyang nangangailangan—ang maging girlfriend ng lalaki sa harap ng ina.
At natukso nga siya. Hindi nga lang niya naisip na sapat ang sampung araw para mahulog ang loob niya kay Zeph.

social media

Categories